Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Ik gebruik in deze algemene voorwaarden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis, tenzij ik anders aangeef.

Opdrachtnemer: Jan van Gestel Copy & Concept, gevestigd te Klokgebouw 143, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven, onder nummer 78241375 en vertegenwoordigd door eigenaar Jan van Gestel, hierna te noemen Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is een eenmanszaak die zich richt op copywriting, conceptontwikkeling en contentcreatie.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die heeft laten weten gebruik te willen maken van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten.

Opdracht: iedere opdracht of overeenkomst die door Opdrachtnemer met de opdrachtgever wordt afgesloten en betrekking heeft op de diensten die door Opdrachtnemer worden aangeboden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij Opdrachtnemer diensten aan een opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer waarbij derden betrokken worden.
3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn ongeldig. De toepasselijkheid hiervan wijst Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtnemer en opdrachtgever treden in dit geval in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij nemen we zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, worden deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden uitgelegd. En situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden beoordeeld.
5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in wat voor mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten
1. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling, schriftelijk, als ook via een offerte tot stand komen.
2. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie van de opdracht voor de voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht naar beste weten heeft gegeven.
4. Opdrachtnemer kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet wordt vermeld geldt een termijn van 30 dagen.
5. Het enkel uitbrengen van een aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging door Opdrachtnemer.
6. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer niet aan offertes houden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een deel daarvan, kennelijke vergissingen en/of typefouten bevatten.
7. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van partijen
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer werken beiden mee aan overeengekomen procedures en stellen de benodigde informatie voor de goede uitvoering van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beschikbaar, zodra de wederpartij erom vraagt. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer schaden elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig.
3. Opdrachtnemer verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft Opdrachtnemer het recht de dienst, geheel of ten dele, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.
3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die derden verrichten. Eventueel ingeschakelde derden dragen zelf zorg voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht
1.  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtnemer in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.
2. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Indien wijziging meerwerk tot gevolg heeft, mag Opdrachtnemer de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan tevoren over inlichten. Opdrachtnemer brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.
4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, licht Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium in. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wettelijk vastgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van deze opdracht, aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtnemer is verplicht eventuele prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

Artikel 8 Auteursrecht en licentie
1. Op elk werk van Opdrachtnemer is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie, aanbiedingen, offertes, verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische concepten en ontwerpen, of  andere stukken, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Opdrachtnemer behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio.
4. Indien Opdrachtnemer producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
5. De Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die Opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
6. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
7. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan Opdrachtnemer.
8. Opdrachtnemer heeft het recht het in opdracht vervaardigde te signeren of de Opdrachtgever te vragen om een naamsvermelding aan te brengen.

Artikel 9 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door Opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer.
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt Opdrachtnemer een ingebrekestelling met een laatste betalingstermijn.
3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na de termijn van de ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, of als dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan Opdrachtnemer en wel via e-mail (hallo [at] janvangestel [punt] nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer hier adequaat op kan reageren.
2. Eventuele klachten worden door Opdrachtnemer binnen twee weken beantwoord. Behalve in situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om alsnog zo spoedig mogelijk te reageren.
3. Indien een klacht – naar Opdrachtnemers mening – gegrond is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden zoals overeengekomen alsnog, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Opdrachtnemer bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst of opdracht, indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3 . Opdrachtgever waart Opdrachtnemer vrij voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Opdrachtnemer door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot éénmaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag, dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 12 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie.

Artikel 13 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
4. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer verstrekt worden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Ook als Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
3. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Opdrachtnemer zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. 
6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan. 
7. Indien de Opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en dit ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De Opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 
8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Geschillen
1. In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, dan zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal de rechter in het arrondissement Oost-Brabant zijn, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Eindhoven, juni 2024